Regulamin programu bonusowego "KLUB AKMES"

REGULAMIN PROGRAMU BONUSOWEGO „KLUB AKMES”


Obowiązuje od 01.05.2016

I. Nazwa Programu Bonusowego
1. Sprzedaż premiowana, zwana dalej Programem Bonusowym, jest organizowana pod nazwą „KLUB AKMES”.

II. Podmiot organizujący Program Bonusowy
1. Program jest organizowany przez firmę AKMES, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Grenadierów 13 U2, 04-052. Wpisaną przez Prezydenta m. st. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 50734.

III. Uczestnicy Programu Bonusowego
1. Uczestnikami Programu mogą zostać tylko partnerzy handlowi zarejestrowani i realizujący zamówienia poprzez sklep internetowy www.akmes.pl.
2. Uczestnika uznaje się za przyjętego do Programu po wpłynięciu Formularza Zgłoszeniowego do Działu Obsługi Klienta i po wydaniu zgody na przyjęcie przez Dyrekcje firmy (do jednego dnia po wpłynięciu formularza).
3. Rozpoczęcie naliczania punktów zostanie ustalone po wpłynięciu Formularza Zgłoszeniowego. 
4. W Programie Bonusowym nie mogą brać udziału pracownicy AKMES oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Programu, a także ich małżonkowie i najbliżsi krewni.
6. Każdy uczestnik Programu musi wyrazić zgodę na przystąpienie do Programu w formie pisemnego oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 tj.). Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Programu mają prawo wglądu do nich i do ich poprawiania i usuwania. Usunięcie danych lub cofnięcie powyższej zgody jest równoznaczne z wystąpieniem z Programu „KLUB AKMES”.
7. W celu przystąpienia do Programu KLUB AKMES i ubiegania się o nagrody uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

IV. Produkty objęte Programem Bonusowym i ich wartość punktowa.
1. Program obejmuje asortyment z oferty Programu Bonusowego Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia wybranych grup asortymentowych z Programu. Informacja o wyłączonych z Programu grupach produktów dostępna będzie na stronie internetowej www.akmes.pl.
3. Standardowo uczestnik Programu za każde 50 zł netto wydane na zakup produktów z oferty handlowej Organizatora otrzymuje 1 punkt. W szczególnych przypadkach może być zastosowany inny przelicznik (np. produkty z cenami indywidualnymi, promocje i bonusy, papiery, wyprzedaże i produkty rabatowane nie biorą udziału w programie) o którym decyduje AKMES.
4. Punkty naliczane są na bieżąco po wpłynięciu zamówienia przez sklep internetowy zrealizowaniu go i otrzymaniu płatności, aletakże z opóźnieniem, np. z powodu płatności czy innych przyczyn może pula punktowa może być pomniejszona przez AKMES bezwarunkowo.
5. Wartość obrotu (punktacja Programu) jest pomniejszana o:
a. płatności nieterminowe
b. wartość zwrotów towarów
6. Niewykorzystane punkty w Programie „KLUB AKMES” przechodzą na kolejne edycję Programu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania okresowych promocji, polegających na zmianie zasad naliczania punktów. Informacje o takiej zmianie dostępne będą na stronie
www.akmes.pl .

V. Czas trwania Programu Bonusowego.
1. Program przeprowadzany jest bezterminowo. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bezwarunkowo.

VI. Zasady prowadzenia i realizacji Programu Bonusowego „KLUB AKMES”
1. Pełną ofertę dostępnych nagród w Programie „KLUB AKMES wraz odpowiednią wartością punktową nagród można znaleźć na stronie www.akmes.pl.
2. Każdy z uczestników może zamówić nagrodę z katalogu nagród gwarantowanych, po osiągnięciu pełnej wartości punktowej odpowiadającej wybranej nagrodzie, o ile zamówienia nie obejmowały  zasad wymienionych w pkt. IV. promocji i artykułów nie biorących udziału w programie KLUB AKMES.
3. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę wpłynięcia zamówienia do Działu Obsługi Klienta w Warszawie.
4. Zamówienia nagród muszą być składane w formie pisemnej na formularzu zamówienia dostępnym na stronie www.akmes.pl i przesłane na adres firmy. Zamówienia składane w innej formie nie będą realizowane.
5. Każde zamówienie nagród powinno zawierać:
a. Pełne dane uczestnika
b. Nazwę i nr katalogowy nagrody
c. Ilość zamawianych nagród
d. Datę złożenia zamówienia, podpis 
e. Imię i nazwisko Przedstawiciela Handlowego z ramienia Organizatora.
6. Raz złożone zamówienie nie może być zmieniane ani odwołane.
7. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi zamówionej nagrody w terminie maksymalnym do 60 dni.
8. Nagrody będą wydawane tylko i wyłącznie Uczestnikom nie posiadającym żadnego zadłużenia przeterminowanego wobec Organizatora w dniu wydawania nagrody. Jeżeli takie zadłużenie na koncie danego Uczestnika się pojawi, to Organizator wyznaczy termin, do którego zadłużenie będzie musiało być zlikwidowane. W przeciwnym razie nagrody nie zostaną wydane, a zgromadzone punkty mogą być skasowane.
9. Zgromadzone punkty mogą być wymieniane przez Uczestników tylko na nagrody wskazane w katalogu nagród „KLUB AKMES” obowiązującym w chwili zamówienia nagrody, o ile dana nagroda nie została wycofana.
10. Punkty w Programie „KLUB AKMES” nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na nagrody o wyższej wartości punktowej z dopłatą pieniężną.
11. Wymiana punktów na nagrody powoduje obniżenie salda punktowego na koncie Uczestnika o liczbę punktów przypisaną danej nagrodzie w katalogu nagród.
12. Przy odbiorze nagród zamówionych w Programie Bonusowym Uczestnik składa na pokwitowaniu odbioru nagrody czytelny podpis wraz z pieczęcią firmową zgodne z podpisem na formularzu zgłoszeniowym. Przy odbiorze nagrody Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
13. Nagrodę może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez Uczestnika Programu, Zarząd firmy, Właściciela.
14. Na pokwitowaniu odbioru nagrody zawarte są wszelkie informacje dotyczące obciążeń podatkowych wydawanych nagród zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wywiązania się z obowiązków podatkowych, wynikających z przyjęcia nagrody.
15. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora zamieszczonego w katalogu towaru, z
przyczyn od Organizatora niezależnych, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia produktu towarem o tych samych lub zbliżonych parametrach.
16. Zdjęcia zamieszczone w katalogu nagród są zdjęciami przykładowymi i nie mogą stanowić podstawy do składania reklamacji.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i katalogu nagród, w tym wyceny punktowej nagród. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu Lojalnościowego, uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą publikowane na stronie internetowej www.akmes.pl
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych nagród. 

VII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
1. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu KLUB AKMES mogą być składane przez Uczestników Programu w formie pisemnej listem poleconym na adres:
AKMES, Ul.Grenadierów 13 U2, 04-052 Warszawa z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA – KLUB AKMES”.
2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania nagrody.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Powyższe zasady reklamacji nie dotyczą wad jakościowych nagród wydawanych w ramach Programu Lojalnościowego. Zasady reklamacji dotyczących jakości nagród odbywają się w trybie ustawowym.

Zaufali nam
 • Pogotowie tłumaczeniowe
 • Grupa Zasada
 • KappAhl
 • Sadkowski i Wspólnicy
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Archiwum Akt Nowych
 • EASY MONEY
 • Fundacja Kino
 • Alcon
 • PPG
 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
 • Russell Bedford
 • Jobs.pl
 • Multikino
 • Ever
 • Syngenta
 • British Council
 • Goethe Institut
 • Selcos
 • AVIVA
 • ECC
 • Fundacja Poszanowania Energii
 • Jems
 • Towarzystwo Pomocy Głucho-niewidomym
 • Aurora Films
 • Koltech
 • Fundacja Orange
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • Adal
 • Koltech
 • Ecoval
 • Cross
 • Juki
 • Fundacja Lecha Wałęsy
 • HRA Architekci
 • Witoplast
 • Trade Trans Log
 • Archidoc
 • PCO
 • Sensient
 • TIKA-SPORT
 • Debenedetti
 • Fujitsu
 • Motor Polimer
 • Dorma
 • SpencerStuart
 • Risk Advisers
 • Huawei
 • Milewski i Partnerzy
 • LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
 • Broadway Malyan
 • Carolina Car Company
 • Enelmed
 • Arch Magic
 • WXCA
 • Vivarto
 • Sintac
 • CBRE
 • Instytut Teatralny
 • PBM Południe
 • BNI
 • TK Telekom
 • Cienkowski Czarnecka Adwokaci
 • Brudkowski i Wspólnicy
 • Agencja Aktorska Absolwent
 • Lentus
 • Omega Pharma
 • Mennica Polska
 • PKF
 • Endorfina
 • Elbfonds Development
 • TRITON
 • SMC
 • Naftoserwis
 • Cafe Kulturalna
 • Eurodach
 • Polsver
 • Hansgrohe
 • Havas
 • OKAM
 • Trakcja Polska
 • Broadway Malyan
 • Thomas
 • Multiconsult
 • Badesta